Pravilnik BK Grosuplje

Na podlagi 8.in 9. člena Zakona o društvih ( ur.list RS ,št 64/2011 – uradno prečiščeno besedilo) je občni zbor dne 29.04.2022 sprejel naslednja

P R A V I L A
BALINARSKEGA DRUŠTVA GROSUPLJE

1.člen

Ime kluba je BALINARSKI KLUB GROSUPLJE ( v nadaljevanju BK Grosuplje ) s sedežem v Grosuplje.
Bk Grosuplje uresničuje množične rekreativne in tekmovalne oblike balinarske športne panoge, v skladu s programskimi načeli in nalogami Balinarske zveze Slovenije na območju države Slovenije.

2.člen

Član BK Grosuplje je lahko vsak državljan Republike Slovenije ali tujec, ki sprejme ta pravila, plača članarino ter izpolnjuje ostale dolžnosti iz tega pravilnika.

3.člen

Klub je pravna oseba in ima svoj znak in žig. Klub je član Balinarske zveze Slovenije in Zveze športnih organizacij Slovenije.
Znak in žig BK Grosuplje je polkrožne oblike z polkrožnim napisom BALINARSKI KLUN GROSUPLJE. V naslednjem delu je znak občine Grosuplje. Na vrhu žiga sta upodobljeni balinarski krogli z balinčkom.

4.člen

Delovanje kluba temelji na javnosti dela in poteka na osnovi letnih in večletnih programih dela ter usmeritev.

5.člen

Delovanje kluba je javno. Klub zagotavlja javnost dela z:

 • javnostjo sestankov kluba,
 • objavljanjem zapisnikov in sklepov organov kluba,
 • omogočanje predstavnikov sredstev javnega obveščanja navzočnost na sejah in sestankih, razen v kolikor je tematika poslovne skrivnosti,
 • pripravo gradiv in njihovo posredovanje zainteresirani javnosti,
 • zagotavlja v skladu z svojimi možnostimi organizacijske, materialne, tehnične in druge pogoje za nemoteno opravljanje nalog predstavnikov sredstev javnega obveščanja v zvezi z obveščanjem javnosti o delu kluba.

6.člen

Poleg nalog, ki jih ima klub kot član Balinarske zveze Slovenije in zveze Športnih organizacij Grosuplje so naloge kluba zlasti:

 • vzpodbuja, organizira in uvaja člane v balinanje kot športne rekreacije zaradi varovanja njihovega zdravja in vitalnosti, razvijanja ustvarjalnosti in osebnega zadovoljstva,
 • prireja društvena in odprta športna tekmovanja in se udeležuje s svojimi člani takih tekmovanj,
 • organizira in vodi posebno tekmovalno vadbo, treninge in tekmovanja za člane, ki kažejo zanimanje in sposobnost za posebno vadbo,
 • omogoča članom, da vodijo klub in kot delegati sodelujejo v vodenju klubske politike,
 • skrbi za izbiro in izobraževanje amaterskih strokovnih kadrov,
 • zagotavlja kar najboljše zdravstvene in higienske razmere pri vadbi in tekmovanjih,
 • kot dober gospodar vzdržuje klubske nepremičnine,
 • skrbi za kulturno zabavo in družbeno življenje članov.

7.člen

Član kluba lahko postane vsak državljan, ki sprejme ta pravila, se po njih ravna ter izrazi željo da postane polnopraven član. Število članov praviloma ni omejeno, vendar se skupno število članov določa glede zmogljivosti igrišč, tako da ima vsak član zagotovljeno sodelovanje v dejavnosti kluba. V klub sprejme nove člane Upravni odbor na podlagi podpisane pristopne izjave.

Če se v društvo uključi mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

8.člen

PRAVICE članov kluba so zlasti:

 • da volijo in so izvoljeni v organe kljuba (mladoletni člani nimajo pravice glasovanja),
 • da sodelujejo pri delu organov kljuba,
 • da dajejo predloge,
 • da v sestavi klubskih ekip sodelujejo na tekmovanjih,
 • da sprejemajo nagrade in pohvale na tekmovanjih,
 • da sprejemajo nagrade za svoje delo.

DOLŽNOSTI članov kluba zlasti so:

 • da redno plačujejo članarino,
 • da skrbijo za red in urejenost igrišč,
 • da spoštujejo pravila in sklepe organov kluba,
 • da aktivno sodelujejo pri vseh aktivnostih kluba,
 • da se zagovarjajo v primerih, ko se obravnava njihova odgovornost,
 • da čuvajo in skrbijo za imetje in dobrine kluba.

9.člen

Članstvo člana v klubu preneha:

 • z izstopom, izključitvijo ali smrtjo,
 • član lahko izstopi iz kluba prostovoljno, ko poda pisno izjavo o izstopu,
 • član se izkljući iz kluba, če ne plača letne članarine v predpisanem roku,
 • član se izključi iz kluba, če grobo krši ta pravila ali zavestno ravna proti interesom kluba. O izključitvi odloča disciplinska komisija.

10.člen

Občni zbor lahko imenuje za častnega člana kluba osebo, ki ima posebne zasluge za delovanje kluba in razvoj športa na njegovem področju.

11.člen

Klub se lahko včlani v sorodne mednarodne organizacije, pod pogojem da dejavnost teh asociacij ni v nasprotju z interesi države Slovenije oziroma veljavnih zakonskih predpisov.

12.člen

Organi kluba so:

 • občni zbor
 • upravni odbor
 • nadzorni odbor
 • disciplinska komisija

13.člen

OBČNI ZBOR je najvišji organ kluba in ga sestavljajo vsi člani kuba. Lahko pa mu prisostvujejo vsi zainteresirani glede na javnost dela kluba.

14.člen

Občni zbor se sestaja najmanj enkrat letno. Izredni občni zbor je lahko sklican na pobudo ali zahtevo upravnega odbora, nadzornega odbora ali tretine (1/3) članov kluba. Redni občni zbor je vsako leto in ga skliče upravni odbor najmanj 7 dni pred zborom. Sklic mora biti javno objavljen z dnevnim redom. Upravni odbor mora sklicati izredni občni zbor najkasneje v enem mesecu po tem, ko je sprejel zahtevo po sklicu izrednega občnega zbora.
Izredni občni zbor sklepa samo o zadevi za katero je bil sklican.

15.člen

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov kluba. Občni zbor sklepa z večino glasov. Za spremembo pravil in o prenehanju delovanja kluba je potrebna dvotretinjska (2/3) navzočnost članstva. Način glasovanja določi občni zbor.

16.člen

Pristojnosti občnega zbora so:

 • sprejem pravil kluba, njegove spremembe in dopolnitve ter druge splošne akte kluba,
 • obravnava stanje v klubu ter presoja in sklepa o poročilih organov kluba,
 • sprejema program dela in finančni načrt kluba,
 • odloča o pritožbah proti sklepom upravnega odbora ali sklepih discipljinske komisije
 • voli in razrešuje upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo,
 • odloča o prenehanju delovanja ali združitvi kluba,
 • določa višino članarine, izreka pohvale ter daje priznanja in nagrade

17.člen

UPRAVNI ODBOR je izvršilni organ občnega zbora in opravlja naloge med sejami občnega zbora. Sestaja se najmanj 3 x letno oziroma po potrebi.

Njegove naloge so zlasti:

 • uresničitev sklepov organov kluba,
 • priprava gradiv, poročil o delu ter predlogov za občni zbor,
 • priprava predlogov za splošne akte kluba
 • priprava finančnega načrta in zaključka računa,
 • izbira pogodbenih sodelavcev ( izvajanje vzdrževalnih in investicijskih del),
 • vodenje evidenc kluba,
 • priprava in izvedba tekmovanj,
 • izvaja vse aktivnosti za uspešno delovanje kluba,
 • odloča o sprejemu novih članov,
 • predstavlja klub v vseh zadevah, ki se nanašajo na dejavnost kluba
 • izbira predsednika, podpresednika in blagajnika kluba

Upravni odbor je za svoje delo delo odgovoren občnemu zboru. UO z sklepom določi kdo bo odgovoren za administrativni del delovanja društva V kolikor ne sprejme sklepa, to delo opravlja predsednik.

18.člen

Upravni odbor delegira delegate kluba v skupščino ZŠO Grosuplje, OBZ Ljubljana in BZS.

19.člen

Upravni odbor šteje 5 (pet) članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, blagajnik in dva člana.
Navedene funkcije upravnega odbora izvolijo člani UO na svoji prvi seji po izvolitvi na občnem zboru.
Mandat članov UO traja 4 (štiri) leta in so lahko ponovno izvoljeni še za eno mandatno obdobje.

V kolikor se število članov društva zmanjša pod 20, se lahko zmanjša tudi število članov v Upravnem odboru na 4 člane : predsednik, podpresednik, blagajnik in 1 član. V primeru neodločenega glasovanja se glas predsednika šteje kot preferenčen – odločujoč.

20.člen

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov UO. Za določene naloge lahko UO imenuje stalne in občasne komisije.

21.člen

Predsednik upravnega odbora, ki je istočasno tudi PREDSEDNIK kluba opravlja zlasti:

 • vodi seje in občni zbor,
 • podpisuje akte in sklepe organov kluba,
 • predstavlja in zastopa klub,
 • spremlja uresničevanje sklepov občnega zbora in upravnega odbora,
 • opravlja druge naloge, ki mu jih poverita občni zbor in upravni odbor,
 • za vse stroške, ki nastanejo izven okvira fiksnih stroškov ali sklepov UO, se brez njegove odobritve, plačilo računa ne izvrši,
 • nalog za plačilo se blagajniku posreduje pisno v obliki mail sporočila. V kolikor je plačilo nujno pa v gsm sporočilu in kasneje se še v mail sporočilu potrdi
 • je pooblaščen za nakup do 200€ brez sklepa UO, vendar je na prvi naslednji seji UO dolžan pojasniti razloge za tak nakup in predložiti račun,
 • v primeru odsotnosti predsednika ga z vsemi pooblastili nadomešča podpresednik upravnega odbora

22.člen

NADZORNI ODBOR sestavljajo predsednik odbora in dva člana.. Izvoli jih občni zbor za dobo 4 let in so lahko ponovno imenovani še za eno mandatno obdobje.
Naloge nadzornega odbora so:

 • nadzor finančno – materialnega poslovanja,
 • nadzor izvajanja pravil in drugih aktov kluba,
 • nadzor izvajanja sklepov organov kluba,
 • nadzor izpolnjevanja dolžnosti članov in organov kluba,
 • nadzor varstva pravic članov in organov kluba
 • nadzor obveščanja članov in javnosti.

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora poročati na seji OZ. Predsednik nadzornega zbora mora biti vabljen na vse seje organov BK Grosuplje.

V kolikor se število članov društva zmanjša pod 20, se lahko zmanjša tudi število članov v Nadzornem odboru na 2 člana : predsednik in 1 član. V primeru neodločenega glasovanja se glas predsednika šteje kot preferenčen – odločujoč.

23.člen

DISCIPLINSKA KOMISIJA je sestavljena iz predsednika in dveh članov, ki so izvoljeni na občnem zboru za dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni še za eno mandatno obdobje.

V kolikor se število članov društva zmanjša pod 20, se lahko zmanjša tudi število članov v Disciplinski komisiji na 2 člana : predsednik in 1 član. V primeru neodločenega glasovanja se glas predsednika šteje kot preferenčen – odlučujoč.

24.člen

Naloge disciplinske komisije so:

 • obravnava disciplinskih prekrškov članov kluba,
 • obravnava nespoštovanja pravil in sklepov organov kluba

25.člen

Ukrepi, ki jih lahko izreče disciplinska komisija:

 • opomin,
 • ukor,
 • prepoved balinanja na balinišču kluba za določeno časovno obdobje,
 • izključitev iz kluba.

V primeru materialne kršitve skrbi za uveljavitev pravic kluba v okviru rednih postopkov pred sodiščem.

Zoper odločbo disciplinske komisije je dovoljena pritožba na upravni odbor kluba. Odločitev upravnega odbora lahko spremeni samo občni zbor. Odločitev občnega zbora je dokončna.

Varstvo pravic in obveznosti iz družbenoekonomskih in drugih razmerij je zagotovljeno pred Delovnim sodiščem v RS.

26.člen

Materialno poslovanje kluba se opravlja na podlagi predpisov o finančnem poslovanju za društva.

27.člen

DOHODKI kluba so:

 • članarina,
 • sredstva dodeljena od ZŠO Grosuplje,
 • druge dotacije in sredstva sponzorjev,
 • darila,
 • drugi prihodki.

Klub razpolaga z finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta.

28.člen

Listine s področja finančno materialnega poslovanja podpisujeta predsednik kluba in od njega pooblaščena člana upravnega odbora.

29.člen

Finančno materialno poslovanje je javno, zato lahko vsak član zahteva vpogled v poslovanje.

30.člen

Premoženje kluba sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last kluba in so kot take vpisane v invertarno knjigo. S premoženjem kluba upravlja upravni odbor. Vsi člani morajo ravnati s klubskim premoženjem kot dobri gospodarji.

O nakupu in odtujitvi nepremičnin kluba odloča občni zbor.

31.člen

Klub preneha:

 • s sklepom občnega zbora s kvalificirano večino,
 • z odločitvijo pristojnega upravnega organa,
 • v kolikor se število članov zmanjša pod 3 člane.

32.člen

V primeru prenehanja delovanja društva še obstoječi člani društa sprejmejo sklep v kolikor se le ta ni sprejel na zadnjem Občnem zboru, kumu se dodeli sredstva društva :

       – Zvezi športnih organizacij Grosuplje

       – sorodno društvo v občini Grosuplje

       – se zrdruži v zvezo društev z sorodnim društvom

33.člen

Pravilnik je bil sprejet na občnem zboru BK Grosuplje dne 29.04.2022. Pravilnik začne veljati z dnem sprejema.

Grosuplje 29.04.2022                                                                                             Predsednik BK Grosuplje

                                                                                                                                                 Branko Rojc

Kategorije: Člani kluba

0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Avatar placeholder

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: Content is protected !!